Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti IDMT s.r.o., prevádzkovateľa internetového obchodu na www.49lley.sk

I. Základné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti IDMT s.r.o., IČO 48 058 025, DIČ: 2120041275, so sídlom KOsatcová 13, Bratislava 841 07, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 102832/B (ďalej len „predávajúci" alebo „prevádzkovateľ") ako prevádzkovateľa internetového obchodu a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.49lley.sk. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.49lley.sk (ďalej len "internetový obchod 49LLey") v sekcii „O nás".

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, kupujúci vyjadrí súhlas s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP"). Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné všeobecne záväzné právne predpisy.

Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prepravcom pri doručení kupujúcemu. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

III. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri preberaní skontrolovať zásielku, či nie je poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou, počet balíkov, neporušenosť pásky) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je kupujúci povinný popísať poškodenie v odovzdávacom protokole prepravcu. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu: info@49lley.com alebo info@49lley.sk  neprevzatie zásielky, neúplnú alebo poškodenú zásielku.

Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou a teda, že predávajúci nezodpovedá za vzniknuté vady a takúto reklamáciu kupujúcemu zamietnuť. Nekompletnosť tovaru je nutné oznámiť do 14 dní od ich prevzatia.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

mechanickým poškodením tovaru,

elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

používaním tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom,

ak sa chyba prejavuje iba u softwaru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu,

tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,

tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému riadeniu.

Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami, ani so softwarovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a nebolo by predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom, či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom.

Všetky záručné opravy sú bezplatné v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zabaliť a vybaviť na prepravu tak, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Kupujúci je povinný označiť zásielku s reklamovaným tovarom viditeľne nápisom „REKLAMÁCIA". Zásielka s reklamovaným tovarom musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby, pre ktorú kupujúci reklamuje tovar a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru a predávajúci je oprávnený reklamáciu zamietnuť.

Ak kupujúci reklamuje tovar, ktorý bol v minulosti už reklamovaný, doloží aj doklad o predchádzajúcej reklamácii toho istého tovaru.

Kupujúci má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení záruky nasledujúce práva:

Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade poskytnutej zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva kupujúcemu patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.

Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru bezodkladne po doručení reklamovaného tovaru, v zložitejších prípadoch do 3 dní od doručení reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu reklamácie, predávajúci bezodkladne vybaví reklamáciu, najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom alebo poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru.

V prípade, že predávajúci rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady kupujúcemu.

Lehotu 30 dní môže predávajúci predĺžiť po dohovore s kupujúcim – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú.

V. Záverečné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.09.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke www.49lley.sk.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti